Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (»Narodne novine« br. 74/14), skupština Hrvatskog društva za integralnost, održana 24. rujna 2015. godine, donijela je

STATUT
HRVATSKOG DRUŠTVA ZA INTEGRALNOST

I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o: nazivu, znaku i sjedištu; zastupanju; izgledu pečata udruge; ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; glasilu/časopisu udruge; uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; stručnim sekcijama udruge; tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge; nagrađivanju; udruživanju i međunarodnoj suradnji; imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom; prestanku postojanja udruge; postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge; izboru i opozivu likvidatora udruge; te o drugim pitanjima u skladu sa zakonom.

Članak 2.
Naziv udruge je Hrvatsko društvo za integralnost.
Skraćeni naziv glasi: HDI.
Uz naziv na hrvatskom jeziku udruga koristi i naziv na engleskom jeziku koji glasi: Croatian Integral Society. Skraćeni naziv na engleskom jeziku glasi: CIS.

Hrvatsko društvo za integralnost – Croatian Integral Society (u daljnjem tekstu Udruga) jest neprofitna, samostalna, slobodna i dobrovoljna inter-, multi- i transdisciplinarna, odnosno postdisciplinarna udruga znanstvenika/ca i stručnjaka/inja iz različitih struka i znanstvenih disciplina kao i ostalih pojedinaca/ki koji svoje mišljenje i djelovanje zasnivaju na temeljima integralizma. Dakle, udruga ljudi što su zainteresirani za unapređenje i razvitak inter-, multi- ili transdisciplinarne suradnje, odnosno integralne teorije i prakse.
Integralnim pristupom nastoji se integrirati i uravnotežiti, odnosno koordinirati, najkvalitetnije iz svega postojećeg, odnosno mnoštva konteksta znanosti, filozofije, umjetnosti, etike, duhovnosti itd. iz svih tradicija i svih razdoblja. Takav neisključiv i kontekstu prilagodljiv pristup uključuje sve razine (valove, gnijezda i sl.) zbiljnosti (fiziosferu, biosferu, noosferu i teosferu), i to kroz jastvo, kulturu i prirodu, odnosno intencionalni, bihevioralni, kulturni i socijalni aspekt ne zapostavljajući ili favorizirajući jedan od njih, a sve u cilju ostvarivanja temeljne perenijalne ideje, prisutne u tradicijama gotovo svih autentičnih učenja, o jedinstvu u različitosti i različitosti u jedinstvu. Dakle, ne u cilju stvaranja jednoobraznosti, nego u smislu zajedničkih općenitosti zajedno s bogatstvom razlika. Radi se o svojevrsnom metapristupu koji transcendira, ali i uključuje, puki redukcionizam (atomizam, elementarizam i sl.) i holizam (sustavski pristup, organski pristup i sl.), odnosno potencira integralni perspektivizam.

Članak 3.
Udruga ima status neprofitne pravne osobe i upisuje se u registar udruga, pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, nadležnog tijela Republike Hrvatske.

Članak 4.
Znak Udruge čine stilizirana slova HDI, naziv Udruge na hrvatskom i engleskom jeziku i križ, kojim se stvaraju četiri područja/kvadranta (označavaju: subjektivno, objektivno, intersubjektivno i interobjektivno), što se nalazi ponad četiriju koncentričnih kružnica (označavaju fiziosferu, biosferu, noosferu i teosferu).

Članak 5.
Sjedište je Udruge u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta Udruge donosi njezino predsjedništvo.

Članak 6.
Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik/ca Udruge.

Članak 7.
Udruga ima svoj pečat okrugloga oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: HRVATSKO DRUŠTVO ZA INTEGRALNOST – CROATIAN INTEGRAL SOCIETY, dok u sredini ima skraćeni naziv HDI i Zagreb.
Pečat čuva i ovlašten/a je koristiti predsjednik/ca Udruge te drugi članovi predsjedništva Udruge koje on/ona ovlasti.

II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA, DJELATNOSTI I GLASNIK/ČASOPIS UDRUGE
Članak 8.
Osnovni ciljevi Udruge jesu razvitak, jačanje, popularizacija, unapređenje, primjena i sl. integralnog pristupa u različitim područjima znanosti, filozofije, umjetnosti i poslovne prakse, i to kao temeljne dobrobiti ne samo ljudi nego cijelog Kozmosa.
Udruga potiče i skrbi o razvoju integralnog pristupa (teorije i prakse) u Hrvatskoj, utemeljeno na najkvalitetnijim učenjima svih razdoblja (predmoderna, moderna, postmoderna) i krajeva svijeta.
Preko svojih stručnih odbora Udruga pruža članovima/icama priliku za rad i napredak. Udruga je otvoreno za različite ideje i inicijative.

Članak 9.
Udruga sukladno svojim ciljevima temeljno djeluje na području: obrazovanja, znanosti i istraživanja, znanosti, stručnog rada i istraživanja, humanističkih znanosti, umjetnosti, interdisciplinarna područja znanosti i znanstveno istraživačkog rada.

Članak 10.
U ostvarivanju svojih ciljeva Udruga osobito obavlja sljedeće djelatnosti:
– potiče i organizira znanstvena istraživanja i stručni rad, posebice ona što su temeljena na integralnom pristupu
– popularizira i pridonosi jačanju vrijednih spoznajnih mogućnosti, posebice onih što su temeljeni na integralnosti
– potiče i popularizira umjetničko stvaralaštvo
– potiče i organizira znanstveni i odgojno-obrazovni rad, posebice u inter- i multidisciplinarnim područjima
– potiče i organizira znanstveno i stručno usavršavanje
– organizira skupove, seminare, predavanja, »okrugle stolove«, kolokvije, izložbe, koncerte i sl.
– potiče i organizira izdavačku djelatnost
– organizira i oblikuje privremene ili stalne radne skupine za određene teme, probleme, aktivnosti i sl.
– potiče, razvija i promovira integralni svjetonazor unutar različitih znanstvenih i profesionalnih udruga, neformalnih skupina i pojedinaca/ki
– podupire i promiče prisnu suradnju i izmjenu znanstvenih i stručnih informacija među članovima/icama i podružnicama, drugim stručnim udrugama i organizacijama, te uspostavlja veze i suradnju sa sličnim udrugama u svijetu
– predlaže istaknute znanstvenike/ce i stručnjake/inje, ustanove i znanstvena djela, posebice one što se temelje na integralnom pristupu, za javna priznanja
– razvija i promovira humanističke vrijednosti, visoki stupanj vrsnoće i etiku svojih članova/ica
– je otvorena za različite ideje i inicijative.

Članak 11.
Djelovanje je Udruge javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim statutom, poimence:
– pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, elektroničkim izvješćima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
– putem medija.
Sastanci predsjedništva i drugih tijela Udruge otvoreni su za članove/ice Udruge kao i za zainteresirane medije.

Članak 12.
Udruga objavljuje polugodišnji postdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Holon, u elektroničkom obliku na svojoj web stranici. Holon objavljuje isključivo neobjavljene priloge, i to radove koji se recenziraju, kao i one koji ne podliježu recenzijskom postupku. Iako je temeljno usmjeren humanističkim i društvenim znanostima, Holon objavljuje teorijske, istraživačke i metodologijske radove iz svih znanstvenih područja što se temelje na inter-, multi- ili transdisciplinarnosti. Radovi koji podliježu recenziji objavljuju se nakon recenzijskog postupka, i to na temelju najmanje dviju anonimnih ekspertnih recenzija te nakon uredničke recenzije. Konačnu odluku o klasifikaciji i objavi radova donose glavni i odgovorni urednik i članovi/ice uredništva Holona. Posebice se pozitivno vrednuju kritički utemeljeni radovi, odnosno radovi sa znanstveno utemeljenim kritičkim odmakom. Holon insistira na kvaliteti i vrijednosti objavljenih radova, te posebice na objektivnom klasificiranju onih radova što podliježu postupku recenzije. Kako bi se navedeno ostvarilo, cijeli postupak odabira, recenziranja, vrednovanja, pripreme i objavljivanja radova nastoji biti čim stručniji, pedantniji, korektniji, objektivniji te u skladu sa strogim etičkim načelima. Holon objavljuje i nekategorizirane radove, kao što su: recenzije i prikaze (relevantnih izdanja objavljenih u zadnje tri godine, računajući od dana primitka rada u uredništvu, u Hrvatskoj i inozemstvu), osvrte, prijevode, izvještaje (javna predavanja, znanstveni skupovi i sl.), umjetničke radove, novosti, intervjue, bibliografije itd.
Časopis Holon ujedno je i glasilo Udruge, tako da služi i za izvješćivanje njezinih članova/ica i javnosti o radu Udruge, o napretku područja rada Udruge te o raznim zbivanjima iz djelokruga Udruge, kao i u svrhu promicanja njezinih djelatnosti i zasada.

Članak 13.
Glavnog/u i odgovornog/u urednika/cu časopisa Holon bira predsjedništvo Udruge, dok ga potvrđuje skupština Udruge. Na urednikov/čin prijedlog predsjedništvo Udruge potvrđuje članove/ice uredništva i znanstvenog vijeća časopisa Holon. Mandat urednika/ice, članova/ica uredništva pet je godina, a može se više puta ponoviti.

Članak 14.
Glavni urednik/ca časopisa Holon dužan/a je izvješćivati, najmanje jednom godišnje, o svojem radu kao i radu uredništva predsjedništvo i skupštinu Udruge.

III. ČLANSTVO I STRUČNE SEKCIJE UDRUGE
1. Članstvo
Članak 15.
Individualni/e članovi/ice Udruge kategorizirani/e su ovako:
– redoviti/a član/ica
– počasni/a član/ica
– zaslužni/a član/ica.
Svaki/a individualni/a član/ica Udruge može djelovati u bilo kojem od njezinih tijela.

Članak 16.
Redovitim/om članom/icom Udruge može postati svaka pravna i punoljetna fizička osoba (građanin/ka Republike Hrvatske i drugih zemalja) koja prihvaća njezine ciljeve i poštuje ovaj statut.
Redovitim/om članom/icom Udruge postaje se temeljem pisanoga/elektroničkog zahtjeva i odobrenjem od strane predsjedništva i skupštine Udruge, te upisom u popis članova/ica koje vodi tajnik/ca Udruge.
Popis članova/ica Udruge sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u Udruzi.
Popis članova/ica uvijek je dostupan na uvid svim članovima/icama i nadležnim tijelima Udruge na njihov zahtjev.

Članak 17.
Učlanjenje je u Udrugu besplatno.

Članak 18.
Počasnim/om članom/icom Udruge može postati pravna i punoljetna fizička osoba (građanin/ka Republike Hrvatske i drugih zemalja) koja je znatno doprinijela promoviranju i razvoju integralnog pristupa, odnosno koja je zaslužna u poticanju i promoviranju inter-, multi- ili transdisciplinarnosti. Također, počasnim/om članom/icom Udruge može postati i pravna i punoljetna fizička osoba koja je na neki drugi način znatno pridonijela razvoju istinskih humanističkih vrijednosti i općem boljitku.
Odluku o izboru počasnog/e člana/ice Udruge donosi predsjedništvo Udruge nakon pismenog prijedloga članova/ica ili pojedinaca/ki izvan Udruge.

Članak 19.
Zaslužnim/om članom/icom Udruge može postati pravna i punoljetna fizička osoba (građanin/ka Republike Hrvatske i drugih zemalja) koja je znatno doprinijela razvoju i ugledu Udruge.
Odluku o izboru zaslužnog/e člana/ice donosi skupština Udruge nakon pismenog prijedloga člana/ice ili pojedinca/ke izvan Udruge.

Članak 20.
Svaki/a član/ica Udruge ima jednaka prava ustanovljena statutom i drugim aktima Udruge:
– da bira i bude biran/a u tijela Udruge (samo redoviti/e)
– da daje prijedloge, programe, planove, primjedbe i mišljenja o radu Udruge
– da bude informiran/a o radu Udruge, njezinih tijela i institucija
– da sudjeluje u radu skupštine Udruge, pojedinih stručnih sekcija, tribina kao i u drugim aktivnostima Udruge.

Članak 21.
Dužnosti, obaveze i odgovornosti člana/ice Udruge su:
– čuvati, štititi i podizati ugled Udruge, te svojim znanstvenim i stručnim radom pridonositi promicanju kvalitete, humanosti te -inter, -multi- ili transdiciplinarnosti, odnosno integralnosti
– djelovati prema ovom statutu i drugim općim aktima Udruge
– pridržavanje odredaba skupštine Udruge
– čuvati materijalna dobra Udruge
– izvršenje preuzetih obveza
– pridržavati se uobičajenih etičkih normi pri suradnji, radu i komuniciranju s drugim članovima/icama Udruge.
U slučaju neslaganja članova/ica ili nepoštivanja ovoga statuta presudit će sud časti Udruge.

Članak 22.
Članstvo u Udruzi prestaje u sljedećim situacijama:
– po vlastitoj volji, iskazanoj u pisanoj formi, člana/ice
– isključenjem temeljem odluke predsjednika/ce Udruge, i to prema prijedlogu suda časti Udruge
– prestankom rada Udruge
– smrću člana/ice Udruge.
Na odluku predsjednika/ce Udruge, prema prijedlogu suda časti Udruge, o isključenju član/ica ima pravo žalbe skupštini Udruge, i to u roku od petnaest dana računajući od dana dostave odluke.
Skupština Udruge dužna je riješiti žalbu u roku od trideset dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka skupštine Udruge o isključenju jeste konačna.

2. Stručne sekcije
Članak 23.
Za djelovanje u posebnim disciplinama ili područjima osnivaju se stručne sekcije Udruge.
Stručna sekcija ustanovljuje se na zahtjev najmanje pet članova/ica Udruge, koji/e podnose prijedlog programa i plan rada predsjedništvu Udruge.
Ako predsjedništvo Udruge odbije potvrditi osnivanje neke stručne sekcije predlagači/ice se mogu obratiti za konačnu odluku skupštini Udruge.
Članovi/ice stručne sekcije Udruge biraju voditelja/icu koji/a rukovodi njezinim radom u suradnji s predsjedništvom Udruge.
Članovi/ice stručne sekcije Udruge biraju i tajnika/cu sekcije koji/a vodi dokumentaciju o aktivnosti sekcije.

IV. TIJELA UDRUGE
Članak 24.
Tijela Udruge čine:
1. skupština
2. predsjedništvo
3. predsjednik/ca
4. potpredsjednici/e
5. tajnik/ca
6. znanstveni savjet
7. sud časti

1. Skupština
Članak 25.
Skupština je najviše tijelo Udruge. Čine je svi/e poslovno sposobni/e redoviti/e članovi/ice Udruge te predstavnik/ca pravne osobe redovite članice Udruge kojeg/u imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe, ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.
Skupština Udruge donosi pravovaljane odluke većinom glasova ako je nazočna jedna trećina članova/ica Skupštine Udruge.
Ako sjednici skupštine Udruge ne prisustvuje potrebita većina, sjednica se odgađa za deset minuta. Nakon toga Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici nazočno najmanje deset članova/ica. U tom slučaju odluke se donose dvotrećinskom većinom nazočnih članova/ica Skupštine Udruge.

Članak 26.
Skupština Udruge može biti redovita, izborna, izvanredna, tematska i svečana.
Redovite sjednice skupštine Udruge održavaju se jednom godišnje, dok se izborna sjednica skupštine održava svakih pet godina.
Sjednice skupštine saziva predsjedništvo Udruge.
U odluci o sazivanju Skupštine predsjedništvo Udruge utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjedništvo Udruge mora sazvati sjednicu Skupštine i na prijedlog najmanje 1/3 članova/ica Skupštine Udruge. U svojem zahtjevu za sazivanje skupštine Udruge predlagatelji/ce su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Predsjedništvo Udruge saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja/ica, a ako je ne sazove u roku od 30 dana, od dana dostave zahtjeva, sazvati će je predlagatelj/ica (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
U slučaju da predsjedništvo Udruge prekorači svoja ovlaštenja, odnosno zanemaruje svoje obveze, sud časti Udruge dužan je sazvati sjednicu Skupštine sa svrhom izglasavanja povjerenja predsjedništvu Udruge.

Članak 27.
U slučaju isteka mandata tijelima Udruge sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje troje članova/ica predsjedništva Udruge, što su bili na toj funkciji prije isteka mandata.

Članak 28.
Predsjedništvo Udruge predlaže dnevni red te dan i mjesto održavanja sjednice, dok ga Skupština konačno utvrđuje na svojoj sjednici.
Skupštinom predsjedava predsjednik/ca Udruge.
O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 29.
U nadležnosti je skupštine Udruge:
– utvrđivanje i nadziranje opće politike rada Udruge i ostvarivanje njezinih ciljeva
– davanje smjernica za rad Udruge
– usvajanje, mijenjanje i dopuna statuta Udruge
– donošenje drugih općih akata vezanih za rad Udruge i njihove izmjene i dopune
– usvajanje programa i plana rada Udruge
– usvajanje financijskog plana za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu Udruge za prethodnu kalendarsku godinu
– usvajanje godišnjeg financijskog izvješća Udruge
– predlaganje, biranje, razrješenje i opoziv osobe ovlaštene za zastupanje Udruge, predsjedništva Udruge, glavnog/e i odgovornog/e urednika/ice časopisa/glasnika Udruge te drugih tijela Udruge
– imenovanje i opoziv likvidatora/ice Udruge
– raspravljanje o izvještajima predsjedništva i drugih tijela Udruge te donošenje odgovarajuće odluke
– poticanje promjena u statutu Udruge
– donošenje odluke o dodjeli priznanja zaslužnim članovima/icama Udruge kao i ostalim pravnim i fizičkim osobama
– predlaganje istaknutih znanstvenika/ca i stručnjaka/inja te institucija za odgovarajuća društvena priznanja
– osnivanje i imenovanje odbora, komisija i sličnih tijela Udruge prema potrebi, te utvrđivanje njihovih zadataka
– rješavanje žalbi u vezi s isključenjem i brisanjem iz članstva Udruge
– donošenje odluke o udruživanju u saveze udruga, zajednice, mreže i međunarodne udruge
– odlučivanje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge
– donošenje odluke o statusnim promjenama Udruge
– odlučivanje i o drugim pitanjima o kojima skupština Udruge odluči, a nisu protivna statutu, kao i o onim za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

2. Predsjedništvo
Članak 30.
Predsjedništvo je Udruge izvršno tijelo Skupštine, koje između dvaju zasjedanja Skupštine organizira rad Udruge te odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti.

Članak 31.
Predsjedništvo ima najmanje sedam članova/ica, uključujući predsjednika/cu, dvoje potpredsjednika/ca i tajnika/cu Udruge.
Skupština bira predsjednika/cu Udruge, koji/a predlaže dvoje potpredsjednika/ca, tajnika/cu i ostale članove/ice predsjedništva Udruge.
Skupština ima pravo predložiti druge kandidate/kinje za Predsjedništvo ili odbiti jednoga ili više kandidata/kinja koje predlaže predsjednik/ca Udruge, dok predsjednik/ca ima pravo vratiti mandat Skupštini, koja tada bira novoga/u predsjednika/cu Udruge.
Predsjednik/ca Predsjedništva je i predsjednik/ca Udruge.
Članovi/ice predsjedništva Udruge biraju se na pet godina, pri čemu im se mandat može više puta ponoviti.
Svaki/a član/ica predsjedništva Udruge može pismeno zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran/a s time da je dužan/na obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština Udruge dužna je donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

Članak 32.
Sjednice Predsjedništva saziva i njima rukovodi predsjednik/ca Udruge, dok u slučaju njegove/njezine spriječenosti sjednicom rukovodi potpredsjednik/ca Udruge kojeg/ju je odredio/la predsjednik/ca.
Predsjednik/ca Udruge dužan/a je sazvati sjednicu Predsjedništva ako to zatraže Skupština, pojedine stručne sekcije te sud časti Udruge.
Predsjedništvo Udruge sastaje se prema potrebi, a najmanje jednom u šest mjeseci.
Odluke iz nadležnosti predsjedništva Udruge donose se većinom glasova nazočnih članova/ica, s time da mora biti osiguran kvorum od najmanje četiri članova/ica.

Članak 33.
Predsjedništvo je za svoj rad (između dviju sjednica) odgovorno skupštini Udruge, kolektivno i pojedinačno.

Članak 34.
Predsjedništvo Udruge posebno obavlja sljedeće poslove i zadatke:
– zastupa interese Udruge između dviju sjednica Skupštine
– skrbi o provođenju odluka, zaključaka i preporuka skupštine Udruge
– donosi svoj program i plan rada između dviju zasjedanja skupštine Udruge
– potiče rad drugih tijela i institucija Udruge
– podnosi financijski proračun i završni račun na usvajanje skupštini Udruge
– priprema prijedlog statutarnih promjena u skladu sa zakonom i potrebama Udruge
– uspostavlja kontakte i suradnju s drugim sličnim udrugama i udruženjima u zemlji i u svijetu
– ustanovljuje komisije i druga tijela Udruge za izvršavanje pojedinih zadataka
– predlaže skupštini Udruge kandidate/kinje za nagrade i priznanja
– koordinira rad stručnih sekcija Udruge, izdavačku djelatnost i druge aktivnosti Udruge
– upravlja i skrbi o dobrom gospodarenju imovinom i sredstvima Udruge
– odlučuje o novčanim naknadama osobama koje obavljaju određene poslove za potrebe Udruge
– prima nove članove/ice i donosi odluke o brisanju iz članstva Udruge, što podliježe vrednovanju Skupštine
– predlaže predstavnike/ice Udruge kao predstavnike/ce u različita strukovna i društvena tijela u zemlji i inozemstvu, što podliježe vrednovanju skupštine Udruge
– brine o poštivanju profesionalne i moralne odgovornosti članova/ica Udruge
– potiče i organizira različite znanstveno-stručne aktivnosti Udruge
– obavlja i druge poslove i zadatke u skladu sa statutom i ciljevima Udruge.

3. Predsjednik/ca
Članak 35.
Predsjednik/ca Udruge obavlja sljedeće poslove i zadatke:
– predsjeda Udrugom, njezinim predsjedništvom, skupštinom te saziva sjednice Udruge
– koordinira i vodi djelatnosti Udruge prema odlukama Predsjedništva
– odgovara za zakonitost rada Udruge
– utvrđuje prijedlog programa djelatnosti, planove rada i statuta koji se podnose skupštini Udruge na razmatranje i prihvaćanje
– odgovoran/a je za podnošenje skupštini Udruge prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
– brine o izvršenju usvojenog programa djelatnosti, planova rada i provedbi odluka i zaključaka skupštine i predsjedništva Udruge
– upravlja imovinom Udruge
– nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge
– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge
– podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini
– zastupa Udrugu
– obavještava javnost o radu Udruge
– dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine Udruge nadležnom uredu koji vodi registar udruga
– prema potrebi imenuje komisije i slična tijela Udruge, te im određuje zadatke
– dodjeljuje nagrade i priznanja prema prijedlogu i odlukama predsjedništva Udruge
– donosi odluke o isključenju člana/ice Udruge prema prijedlogu suda časti Udruge
– ima pravo samostalnog odlučivanja o pojedinim pitanjima, s time da o tome mora izvijestiti tijelo Udruge koje o njima odlučuje
– izvršava i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Udruge, te zadatke povjerene mu/joj od skupštine i predsjedništva Udruge.

Članak 36.
U slučaju da Predsjednik/ca nije u stanju obavljati svoje dužnosti dulje od mjesec dana zamjenjuje ga/ju potpredsjednik/ca Udruge kojega/koju odredi Predsjednik/ca.
U slučaju da Predsjednik/ca ne može ili ne želi u roku od mjesec dana odrediti potpredsjednika/cu koji/koja će ga/ju zamijeniti na dužnosti, odluku o zamjeni donosi predsjedništvo Udruge.
Predsjednik/ca Udruge bira se na pet godina, pri čemu se mandat može više puta ponoviti.

Članak 37.
Za svoj rad predsjednik/ca Udruge odgovoran/na je Predsjedništvu.
Predsjednik/ca podnosi predsjedništvu Udruge izvješće o svom radu između dviju sjednica.

4. Potpredsjednici/e
Članak 38.
Potpredsjednici/e Udruge pojedinačno:
– koordiniraju i vode djelatnosti Udruge prema odlukama Predsjedništva
– sudjeluju u radu tijela Udruge
– nadziru materijalno i financijsko poslovanje Udruge
– izvršavaju druge zadatke povjerene im od skupštine i predsjedništva Udruge.

Članak 39.
Potpredsjednici/e (dvije osobe) Udruge biraju se na pet godina, pri čemu se mandat može više puta ponoviti.

5. Tajnik/ca
Članak 40.
Tajnik/ca Udruge:
– nadzire ustroj i poslovanje Udruge prema odlukama Predsjedništva
– sudjeluje u radu tijela Udruge
– priprema dokumente i vodi njihovu evidenciju
– priprema sjednice skupštine i predsjedništva Udruge
– priprema tekst odluka
– brine o vođenju evidencije (registra) članova/ica Udruge
– obavlja stručno-administrativne poslove
– izvršava druge zadatke povjerene mu/joj od skupštine i predsjedništva Udruge.

Članak 41.
Tajnik/cu bira skupština Udruge na prijedlog Predsjednika/ce.

Članak 42.
Tajnik/ca Udruge bira se na pet godina, pri čemu se mandat može više puta ponoviti.

6. Znanstveni savjet
Članak 43.
Znanstveni savjet Udruge savjetodavno je tijelo kojeg čine predsjednik/ca znanstvenog savjeta i troje članova/ica koje bira Skupština na mandat od pet godina.
Znanstveni savjet sastavljen je od istaknutih znanstvenika/ca i stručnjaka/inja.
Mandat članova/ica Znanstvenog savjeta može se više puta ponavljati.

Članak 44.
Zadaća je Znanstvenog savjeta vrednovanje znanstvenih osnova i aktivnosti Udruge, te svojim savjetima pomagati u podizanju kvalitete Udruge. Znanstveni savjet daje preporuke i prijedloge kod pokretanja istraživanja i međunarodnih suradnji. Od Znanstvenog se savjeta očekuje pomoć u promociji i afirmaciji Udruge.

Članak 45.
Znanstveni savjet Udruge sastaje se prema potrebi.

7. Sud časti
Članak 46.
Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih statutom ili drugim aktima Udruge.
Sud časti Udruge čine predsjednik/ca suda časti i dvoje članova/ica koje bira Skupština na mandat od pet godina.
Mandat članova/ica suda časti Udruge može se više puta ponavljati.

Članak 47.
Sud časti Udruge obavlja sljedeće poslove:
– brine o poštivanju etike članova/ica Udruge
– brine o postupanju članova/ica Udruge u skladu ovoga statuta
– upozorava na moguće slučajeve profesionalno i javno neprihvatljivog djelovanja članova/ica Udruge, sukob interesa, kao i kod djelovanja koje je protivno općem zajedničkom interesu svih članova/ica Udruge
– o svom radu izvješćuje predsjedništvo i skupštinu Udruge
– u suradnji s Predsjedništvom razrješava moguće sporove između pojedinih članova/ica ili tijela Udruge kao i kod sukoba interesa.

Članak 48.
U slučaju da je predmet rasprave suda časti Udruge djelovanje nekoga od njegovih članova/ica obavezno ga/ju zamjenjuje zamjenik/ca.

Članak 49.
Sud časti Udruge rukovodi se općim načelima zakonitosti, univerzalne etičnosti i humanosti.
Sud časti može Predsjedništvu predložiti sljedeće stegovne mjere:
– pismena opomena
– javni ukor
– isključenje iz Udruge.
Odluke se donose većinom glasova članova/ica Suda časti.
Na prijedlog Suda časti Predsjedništvo donosi odluku o stegovnoj mjeri.
Na te se odluke član/ica Udruge ima pravo, u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, žaliti Skupštini.
Skupština Udruge dužna je riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe, i njezina je odluka konačna.

Članak 50.
Ako predsjednik/ca ili predsjedništvo Udruge prekorače ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene im obaveze Sud časti dužan je ukazati na nepravilnosti.
Ako nepravilnosti nisu, ili ne mogu biti, ispravljene Sud časti dužan je sazvati Skupštinu radi izglasavanja povjerenja predsjedništvu Udruge.

Članak 51.
Sud časti pokreće pitanja iz svoje nadležnosti samostalno, na inicijativu Predsjedništva ili najmanje pet članova/ica Udruge.

Članak 52.
Suda časti Udruge sastaje se prema potrebi.

V. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE
Članak 53.
Spor/sukob interesa u Udruzi postoji ako se radi o pravima i interesima članova/ica Udruge kojima članovi/ice mogu slobodno raspolagati a koji utječu na rad Udruge u cjelini, odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve njezine članove/ice.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa u Udruzi nadležan je Sud časti, koji u svojem radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluku Suda časti potvrđuje predsjedništvo Udruge.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Udrugom, temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni/a član/ica najprije se obraća Udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke Suda časti, Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom Suda časti.

VI. NAGRAĐIVANJE
Članak 54.
U svrhu priznanja znanstvenog, filozofskog, umjetničkog, stručnog, nastavnog i znanstveno-popularizacijskog djelovanja članova/ica Udruge predviđa se dodjeljivanje nagrada:
– nagrada za istaknuti znanstveni, filozofski ili umjetnički rad ili publikaciju
– nagrada za istaknutu primjenu znanja
– nagrada za doprinos prijenosu znanja, poučavanju i razvoju struke, odgoju podmlatka ili popularizaciju integralnog pristupa
– nagrada za istaknuti studentski rad.
Nagrade se dodjeljuju isključivo na osnovi javnosti dostupnih djela, s izuzetkom nagrade za istaknuti studentski rad koja se dodjeljuje na temelju rada izrađenog na raspisanu temu.
Način i uvjeti dodjeljivanja nagrade, imena nagrada i iznos nagrade određuju se pravilnikom.

VII. UDRUŽIVANJE I MEĐUNARODNA SURADNJA
Članak 55.
Udruga može postati članica saveza udruga, zajednice, mreže, konfederacije, međunarodne udruge i drugih tijela iz djelokruga svojega rada.
Odluku o udruživanju donosi Skupština i to na prijedlog predsjedništva Udruge.

Članak 56.
Predsjedništvo imenovati će međunarodni stručni odbor Udruge koji će poticati, razvijati i brinuti se o provedbi međunarodne suradnje.
Predsjedništvo će kao predstavnika/cu u međunarodnoj udruzi i sl. izabrati znanstveno i stručno priznatog/u i uglednog/u člana/icu Udruge, koji/a je spreman/a aktivno doprinositi međunarodnoj suradnji i raspoznatljivosti Udruge.

VIII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM
Članak 57.
Imovinu Udruge čine:
– novčana sredstva koje je Udruga stekla dobrovoljnim prilozima, darovima, donacijama dotacijama, ostavštinama i sl.
– novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva (izdavačka djelatnost, kotizacija i sl.) stečena u skladu sa zakonom
– pokretne stvari
– nepokretne stvari
– druga imovinska prava.

Članak 58.
Udruga može stjecati sredstva i njima se služiti za ostvarivanje svojih djelatnosti.
Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih njezinim statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 59.
Sredstva za svoj rad Udruga stječe:
– iz odgovarajućih lokalnih, područnih (regionalnih), državnih i inozemnih fondova, zaklada i sl.
– iz drugih prihoda Udruge (izdavačka djelatnost, kotizacija i sl.) u skladu sa zakonom
– iz dobrovoljnih priloga, darova, donacija, dotacija, ostavština i sl.
– iz ostalih zakonski dozvoljenih izvora.

Članak 60.
Financijsku dokumentaciju potpisuje Predsjednik/ca, ili, po potrebi, osobe koje ovlasti predsjedništvo Udruge.
Blagajnički i knjigovodstveni poslovi Udruge mogu se odlukom Predsjedništva povjeriti stručnim osobama.
Osobe koje obavljaju te poslove vode potrebne poslovne knjige sukladno odgovarajućim zakonima, odlukama predsjedništva i nalozima predsjednika/ice Udruge.

IX. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE
Članak 61.
Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine, ako za tu odluku glasuje najmanje polovica svih članova/ica Udruge, ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
Odlukom o prestanku rada Udruge koju donosi Skupština utvrdit će se sukcesija na njezinoj imovini i pravima.

Članak 62.
U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine Udruge sukladno statutu.
Udruga nema pravo svoju imovinu dijeliti svojim osnivačima/cama, članovima/icama, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama Udruge.

Članak 63.
Likvidatora/icu Udruge imenuje, i to iz reda članova/ica Udruge, i opoziva Skupština.
Likvidator/ica zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

X. ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE
Članak 64.
Sve izmjene i dopune normativnih akata o kojima odluči Skupština moraju se izraditi u roku od trideset dana od dana zasjedanja skupštine Udruge.

Članak 65.
Statut Udruge stupa na snagu danom usvajanja.

Članak 66.
Tumačenje odredaba statuta daje Skupština, a između njezinih sjednica predsjedništvo Udruge.
Tumačenje drugih akata Udruge daje njezin/a predsjednik/ca.

Članak 67.
Ovaj statut i svi drugi akti Skupštine, Predsjedništva i svih drugih tijela Udruge, za koje je nadležna Skupština, donose se većinom glasova nazočnih na skupštini Udruge.

U Zagrebu 24. rujna 2015.

Predsjednik Hrvatskog društva za integralnost

Dr. sc. Vanja Borš